ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

С влизане в сила на новия Семеен кодекс от 1 октомври 2009 г. се създаде регистър на имуществените отношения на съпрузите, който се администрира от Агенцията по вписванията. В регистъра се вписват брачните договори и избраният от съпрузите режим на имуществени отношения. Новият Семеен кодекс поставя началото на важна реформа в сферата на семейното право и имуществените отношения между съпрузите. За първи път се въвеждат три, различни по своето правно значение, режима на имуществени отношения: режим на общност, според който придобитото по време на брака е общо; режим на разделност, при който всеки от съпрузите е притежател на това, което е купил и договорен режим, уреждащ имуществените отношения с договор.

Регистърът на имуществените отношения на съпрузите е централизиран и електронен. Регистрацията се извършва въз основа на уведомление по образец, попълнено и изпратено от длъжностното лице по гражданско състояние в общините. Образецът на уведомление е одобрен от Министъра на правосъдието и е приложение към чл. 10 от Наредбата за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

Информацията, която постъпва в Агенцията се вписва служебно. Съдържат се данни за съпрузите, номера на акта за граждански брак и режима на имуществена общност. Въз основа на въведената информация от уведомлението, всички Служби по регистрация към Агенцията по вписванията извършват справки и издават удостоверения. При настъпване на промени в акт за сключен граждански брак, включително и при прекратяването му, се представя уведомление до съответното териториалното звено на Агенцията. Всяко едно уведомление получава номер, който съдържа: точен ден, месец и година на регистрация. Номерацията е последователна и ще приключва в края на всяка година. Съгласно разпоредбите на закона е създадена и възможност за подаване на уведомления от длъжностните лица по гражданско състояние по електронен път. За да подава уведомления по електронен път, уведомителят трябва да има електронен подпис. В Агенция по вписванията трябва да бъде представена заповед от кмета, с която се определя съответното лице/а, което ще подава уведомления по електронен път, както и да бъде посочен неговият персонален електронен адрес. Данните могат да бъдат изпратени чрез пощата до централно управление на Агенция по вписванията или на адрес support_mrra@registryagency.bg подписани с електронен подпис. След като бъдат спазени тези изисквания Агенция по вписванията изпраща на определеното лице потребителско име и парола за достъп до информационната система на РИОС на посочения персонален ел. адрес.

Достъпът до системата на регистъра е персонализиран, т.е. всяка една промяна се индивидуализира по отношение на служителя, който го е направил. Има постоянен мониторинг и контрол върху работата на регистъра. По този начин се гарантира сигурността на гражданския оборот, както и сигурността на въведени данни. Информационната система гарантира прозрачност, бърз и лесен достъп до въведените данни, независимо от местоположението на ползвателите им.

В интернет портала могат да се извършват електронни справки 24/7/365 в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите. За извършване на справки е необходимо да имате регистрация в портала на регистъра.

Държавните такси за услуги, предоставяни от Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, се заплащат по сметка на Агенция по вписванията със следния номер: BG52 CREX 9260 3114 5495 01 - транзитна, обслужваща регистър БУЛСТАТ; ТБ "ТОКУДА БАНК" АД - Офис "Централно управление" с ( BIC код CREXBGSF).